برای استفاده از خدمات جدید پُرسا نظیر «طراحی پرسشنامه» و «تحلیل تخصصی داده‌ها»، ابتدا در سامانه نام‌نویسی کرده و سپس به پشتیبانی داخل سامانه پیام دهید.

استعلام گواهی پرسش‌نامه

Icon Certificate
استعلام گواهی

در این قسمت با داشتن شناسه گواهی می‌توانید از صحت اعتبار گواهی مطمئن گردید.